Vilkår og betingelse

Vilkår og betingelse

 

GENERELT

 

Avtalen regulerer dine rettigheter og plikter som bruker av Blitzbox sine produkter og tjenester, samt Blitzbox sine rettigheter og plikter som tilbyder av tjenesten. Tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du som bruker har akseptert disse brukervilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom og sette deg inn i de til enhver tid gjeldende brukervilkår som gjelder for Leverandør, herunder også personvernerklæring og øvrige betingelser for Leverandør.

 

Blitzbox forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelig på Blitzbox nettsted. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på endringer.Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringene har trådt i kraft, aksepterer du å være bundet av brukervilkårene. Dersom du ikke godtar endringer, plikter du å avstå fra enhver bruk av tjenesten.

 

 

 1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

 1. PARTENE

Selger er Blitzbox AS, [Lilleakerveien 31, 0283 OSLO,], [hei@blitzbox.no], [+4741300515], [org. nr: 915 313 825], og betegnes i det følgende som selger/selgeren/ Tjenestetilbyder / Leverandør/ Blitzbox.

 

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen/ Kunde/ Leietaker.

 

 1. PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

 1. Avtaleinngåelse

 

Tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du som bruker har akseptert disse brukervilkårene. Ved å godta disse brukervilkårene erklærer leietaker (kunde) å ha lest gjennom og forstått Blitzbox sine leie- og leveringsbetingelser. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

 

 

 1. Om Utstyret 

Leveransen omfatter den vare, som er beskrevet på den godkjente ordren.

 

Blitzbox Mini er en enkel, morsom og rimelig underholdning- bildekvaliteten er god, men det gis ingen garanti for kvaliteten av bildene. Blitzbox MINI erstatter ikke en fotograf og er heller ikke av samme kvalitet og type som Blitzbox sine eksklusive photobooth pakker med betjening.

 

Bildene leveres til deg senest 5 arbeidsdager etter at Blitzbox AS har mottatt tilbake utstyret. Bildene leveres på e-mail på en link, som er tilgjengelig i 6 måneder.

 

Du skal selv sørge for oppsett og igangsetting av utstyret, med mindre annet avtales særskilt og skriftlig. Du er ansvarlig for korrekt anvendelse og oppbevaring av det leide utstyret.

 

 1. Betaling

Prisene inkluderer mva og frakt tur-retur.

 

Betalingen skjer kun via vår nettside www.blitzbox.no og gjøres med debit- eller kredittkort fra Visa, MasterCard,Vipps eller faktura. Reservasjonen er kun gyldig etter vellykket betaling.  Ved betaling trekkes leiebeløpet fra det debit- eller kredittkortet som Kunden har angitt.

 

Faktura er kun tilgjengelig for bedriftskunder og medfører en ekstra kostnad.

 

Dersom det ikke er mulig for Blitzbox AS å levere det bestilte utstyret skal leiebeløpet  returneres til Kunden. Ved kansellering av utleie refunderes penger til Kunden i henhold til avbestillingsbetingelsene. Når avbestillingen er gjennomført, sendes en beskjed direkte til vår samarbeidspartner som håndterer refusjonen.

 

 1. Levering

Utstyr leveres i en kompakt pakket eske med skum, og består av en Blitzbox Mini med tilhørende utstyr samt returlapp til frakt.

 

Har du bestilt tilleggsprodukter som bakgrunn og rekvisitter vil disse også være inkludert i esken. Utstyret hentes og leveres tilbake på ditt nærmeste postkontor/post i butikk, med mindre annet er avtalt.

 

Blitzbox sender utstyret gjennom Bring/Posten 2-7 virkedager før startdato på arrangement, og utstyret vil komme frem til deg minimum dagen før ditt arrangement. Du vil motta en melding fra Bring/Posten når sendingen er på vei og når den er klar til henting, med mindre noe annet er avtalt.

 

Blitzbox AS kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for manglende levering av utstyr. Om Kunden ikke henter ut et reservert leieobjekt, vil det fulle leiebeløpet bli belastet.

 

 1. Tilbakelevering

Ved returnering brukes den medfølgende returlapp, som klistres utenpå den leverte esken. Den kan leveres i alle postkontor og post i butikk av Posten.

Kunden er ansvarlig for at utstyret leveres hos Blitzbox, posten eller post i butikk ved første virkedag etter arrangementet. Dersom kunden benytter annen returneringsmetode, er kunden selv ansvarlig for samtlige kostnader knyttet til returnering. Dersom ikke utstyret returneres innen avtalt tid, vil kunden bli fakturert dagspris pr. påbegynt overskredet døgn, på kr. 500+mva pr. døgn.

 

Om forsinkelsen ved tilbakelevering av utstyret utgjør mer enn 100% av den originale leieperioden, dog minst ti (10) dager, skal utstyret betraktes som stjålet og Kunden belastes for kostnaden av å erstatte det stjålne leieobjektet.

 

Utstyret skal alltid returneres rengjort og i samme stand det ble mottatt. Dersom det er mangler ved tilbakelevering, vil kunden bli fakturert iht punkt 10.

 

Ved returnering av utstyr, er det viktig du tar vare på en kvittering for innleveringen med pakkens sporingsnummer, som dokumentasjon på at pakken er sendt i retur, dersom pakken skulle forsvinne underveis.

 

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Kunden er forpliktet til straks etter mottakelsen å foreta kontroll av utstyret. Dette gjøres ved å sette opp utstyret fullstendig umiddelbart etter at pakken er mottatt av kunden. Dersom det finnes feil eller mangler ved det leverte utstyret, skal Blitzbox AS straks kontaktes. For at erstatning av utstyr skal være mulig må feil og mangler rapporteres mellom kl. 10.00 og 16.00, mandag-fredag.

 

Produkter med feil skiftes ut på Blitzbox AS sin regning. Dette gjelder ikke dersom feilen skyldes din misligholdelse eller grov uaktsomhet.  I disse tilfeller skjer utskifting på din egen regning.

 

Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og inneholde saklig grunnlag over feilens eller mangelens art og omfang. Leietakeren taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke innen rimelig tid etter at leietaker oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir utleier melding som angir hva slags mangel det gjelder.

 

 1. Skader på utstyret

Ved ødeleggelser/tap  eller annet skade på utstyr, utover vanlig slitasje,  vil kunden bli viderefakturert en egenandel i henhold til følgende:

 

Dersom utstyret forsvinner eller ødelegges helt i din besittelse, kreves det et beløp svarende til erstatning av utstyret som i alt er kr. 15 000.

 

Eventuelle skader skal meldes umidelbart til Blitzbox via e-post eller telefon med dokumentasjon i form av bilder av utstyret og beskrivelser på hva som foregikk.

 

 1. Fremleie/videre utlån

Kunden kan ikke fremleie utstyret eller låne det ut til andre, og heller ikke foreta noen andre rettslige disposisjoner (pantsettelse, overdragelse mv). Kunden kan ikke overlate utstyret til tredjepersoner for oppbevaring, med mindre dette skjer med avtalt transport i forbindelse med tilbakelevering til Blitzbox

 

 1. Avbestilling 

Gjennom å bestille utstyret godkjenner Kunden avbestillingsbetingelsen.

 

Ønsker kunden å annullere en ordre, skal dette skje skriftlig pr. e-post til hei@blitzbox.no senest 60 dager før første eventdato. Er utstyret sendt fra lageret, kan ordren ikke annulleres, og du blir fakturert for hele leiebeløpet.

 

Ved annullering etter angrefristen, og innenfor 60 dager før event blir kunden belastet 50 % av leiebeløpet. Er utstyret sendt fra lageret eller arbeidet med å skreddersy produkter for kunden er påbegynt , kan ordren ikke annulleres, og kunden blir fakturert for hele leiebeløpet.

 

Kunden kan fritt endre bestillingen kostnadsfritt til en annen dato eller anleding så lenge vi har kapasitet på den nye datoen. Eventuelle endringer til ordren skal være opplyst om skriftlig til Blitzbox AS senest 25 virkedager før arrangementet – ellers er ordrebekreftelsen bindende og endelig.

 

Blitzbox AS kan annullere en ordre hvis det ikke er mulig å levere det bestilte utstyret. Du vil i så fall bli underrettet så fort som mulig, og enhver betaling/betalingskrav vil bli returnert/annullert.

 

 1. Angrerett

Angrerett gjelder i de fleste tilfeller. Ønsker du å annullere en ordre, skal dette skje skriftlig pr. e-post til info@blitzbox.no senest 14 dager fra bestillingstidspunkt (angrerettloven §21).

 

På bestillinger der Blitzbox AS leverer tjenester og bilder som er unik til ditt arrangement, f.eks digital logoramme med tilpasset tekst, kan du ikke bruke angreretten på ditt kjøp. Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjon, eller som har fått et tydelig personlig preg. (Angrerettloven§ 22e)

 

 1. Bruk av utstyret

Kunden plikter å bruke og oppbevare utstyret på en varsom og forsvarlig måte. Utstyret skal kun brukes til den typen bruk utstyret er ment for, og under slike forhold som det er beregnet for. Kunden plikter å sette seg inn i korrekt bruk av utstyret, og å tilse at utstyret beskyttes mot uvedkommende. Kunden skal ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Utstyret skal ikke brukes utenfor Norge, med mindre annet er avtalt.

 

 1. Garanti og ansvar for mangler

Blitzbox garanterer at utstyret som leies ut er i god stand, men ikke at det er passende for kundens bruk.

 

Dersom utstyret ikke fungerer tilfredsstillende ved utlevering, foreligger det en mangel. Mangel anses også å foreligge dersom det under utleieperioden oppstår feil som ikke kan føres tilbake til kunden, eller andre som kunden svarer for, sin oppbevaring eller bruk. Kunden har bevisbyrden for at feil som oppstår senere enn utlevering ikke kan føres tilbake til kundens oppbevaring eller bruk.

 

Garantien innebærer at Blitzbox ved tekniske problem som ikke kan løses per telefon tilbyr fjernstyrt support.

 

Blitzbox har intet erstatningsansvar for feil/skade ved utstyret, ut over plikten til prisavslag som nevnt ovenfor. Blitzbox er heller ikke ansvarlig for slitasje eller eventuelle skader på bilder eller annet som forårsakes av utstyret, eller på gjenstander og lignende som kobles eller benyttes sammen med utstyret. Kunden har ansvar for å se over at utstyret er komplett ved utlevering.

 

 1. Ansvar

Kunden skal levere tilbake utstyret i samme stand som da det ble mottatt fra Blitzbox. Ved tap, skade eller annen verdiforringelse av utstyret skal kunden umiddelbart melde fra til Blitzbox. Ved tyveri skal kunden umiddelbart også melde fra til politiet.

 

 1. Ansvarsbegrensning

Blitzbox kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap, herunder person- tings- og formuesskader, som er påført kunden, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med bruk, plassering eller transport av utstyret, med mindre Blitzbox eller dets ansatte har opptrådt uaktsomt. Blitzbox er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap. Blitzbox er under ingen omstendighet ansvarlig for tap som følge av at avtalen ikke kan oppfylles, ut over det vederlag kunden har betalt.

 

 1. Personopplysninger

Kunden forplikter seg til å gjøre seg selv og brukerne av utstyret kjent med innholdet av Leverandørens personvernerklæring og bruksbetingelser.  Denne informasjon finner man på https://blitzbox.no/mer-info/personvernerklaering/. Det er Kundens ansvar å få en gyldig samtykke fra brukerne av Blitzbox Mini.  Alle kopier som gis til kunden er kun til egenbruk, og kan ikke selges eller deles til noen tredjepart. Leverandøren gir Kunden kopi av bildene tatt fra Blitzbox Mini på en nettgalleri. Kunden er ansvarlig for å ta en sikkerhetskopi av alle bilder. Leverandøren oppbevarer bildene i 1 år, og deretter slettes.

 

 1. Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 15. Enhver tvist under denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Lykkes ikke dette, skal tvisten behandles ved de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som verneting.