SAMTYKKEERKLÆRING // myClarins

SAMTYKKEERKLÆRING VED INNMELDING I KUNDEKLUBB

 

Dennesamtykkeerklæringenskalbenyttesvedinnmeldelsei kundeklubbfor produktersomdistribueresav:

 

EngelschiønMarwellHauge AS (EMH)

P.b. 93 Lilleaker

0216 OSLO

(data controller)

 

 

1.Samtykke

Ved å melde deg inn i vår kundeklubb, samtykker du i at vi behandler dine personopplysninger f.eks. navn, adresse, kontaktinformasjon, og også opplysninger vedr. hvilke produkter du benytter deg av fra vår portefølje. Vårt juridiske grunnlag for å behandle disse opplysningene er ditt samtykke i denne erklæringen i samsvar med General Data ProtectionRegulation, artikkel 6(1)(a).

2.Rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger, som vi behandler og lagrer om deg, underlagt vise lovbestemte unntak. Viderehar du rettentil å motsideg behandlingenogbe om restriksjonerav behandlingenav dine personopplysninger. I tillegghar du ogsårettentil å be om at vi retteroppellersletterdinepersonopplysninger, hvisnødvendig. Under visseforutsetninger, kandu ogsåbe om at vi girdeg enstrukturertogmaskinlesbaroversiktover dine personopplysningerogat vi overførerdissedataenetil enannendata controller.

 

Du stårnårsomhelstfritttil å trekketilbakedittsamtykke. Hvisdu trekker tilbakedittsamtykke, vilvi stoppebehandlingenogslettedine data, med mindredet erlovpålagtat vi fortsetterbehandlingenav dine data.

 

Hvisdu ønskerå benyttedinerettigheter, kandu kontakteosspåfølgendee-post ellertelefon: post@emh.noeller+47 22 13 26 00.

 

Du kanogsåsendeenklagetil Datatilsynet,

Datatilsynet
The Data Inspectorate
P.O. Box 8177 Dep
0034 Oslo
Tel. +47 22 39 69 00; Fax +47 22 42 23 50
e-mail: postkasse@datatilsynet.no  Website: https://www.datatilsynet.no/

3.Godkjennelse

Undertegnedesamtykkerhervedtil EMH`s behandlingav personopplysningerfor formåletsomnevnti avsnitt1.